Поверителност

Клиентът може по всяко време да поиска от 100beers.bg заличаване на клиентския си профил. 

При извършване на промени в условията, 100beers.bg се задължава да уведоми клиента чрез съобщение на електронната му поща и/или публикува на видно място в 100beers.bg.

100beers.bg няма да споделя личните данни на клиентите или да ги предоставя на трети лица при никакви положения и се задължава да пази конфиденциалност относно данните на всеки потребител и направените от него поръчки.

100beers.bg няма достъп и не пази информация относно плащанията с кредитни и дебитни карти, като подобен тип плащания винаги минават през защитена система на БОРИКА.

При потвърждаване на поръчката си всеки потребител се съгласява с условията за ползване на 100beers.bg

Клиентът се задължава при ползуване на 100beers.bg:
да спазва българското законодателство, настоящите Условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;
да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите;
да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в 100beers.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите условия.
Всички права над текстовото и графично съдържание на настоящата уебстраница са запазени и са собственост на 100beers.bg. Използване на съдържанието е позволено единствено с писмено разрешение от "ХК Спирит" ЕООД и изрично опоменаване на източника (100beers.bg) на видно място в цитата.

Авторските права над логата и имената на търговските марки, чиито продукти предлагаме, са тяхна собственост.

При неспазване на задълженията по предходната алинея, 100beers.bg има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, 100beers.bg има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Top